Algemene Voorwaarden

ARTIKEL 1. TOEPASSING ALGEMENE VOORWAARDEN

1.1. Deze algemene voorwaarden gelden op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Cedric Vanbeveren, ongeacht strijdige bepalingen vermeld op documenten van de klant. Door het plaatsen van een bestelling erkent de klant de algemene voorwaarden van Cedric Vanbeveren te aanvaarden.


ARTIKEL 2. AANBIEDINGEN, OFFERTES & INLEIDENDE GESPREKKEN

2.1. Alle aanbiedingen, offertes en inleidende gesprekken van Cedric Vanbeveren zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de klant.

2.2. Offertes blijven geldig tot 30 kalenderdagen na offertedatum, tenzij anders vermeld.

2.3. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor de toekomstige opdrachten.


ARTIKEL 3. CONTRACTEN

3.1. De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant een offerte, opgesteld door Tentoo, voor akkoord ondertekent. Elke bestelling door de klant, verbindt de klant. De overeenkomst vervangt alle eerder afgesloten en/of mondelinge akkoorden.

3.2. Bij het opstarten van een project wordt een voorschot gevraagd van 20% van het offerte-/factuurbedrag, met een minimum van € 100,-.


ARTIKEL 4. LEVERING

4.1. De datum van levering wordt slechts als aanwijzing opgegeven en bindt Cedric Vanbeveren niet. Vertraging in de levering geeft de klant geen recht op schadevergoeding of prijsvermindering noch op ontbinding van de overeenkomst.

4.2. Indien de partijen uitdrukkelijk een bindende leveringstermijn zijn overeengekomen, wordt deze termijn verlengd indien de klant in gebreke blijft om informatie, documenten, originelen, beelden (tijdig) over te maken en de verbeterde proeven (tijdig) te aanvaarden, of indien de klant bijkomende bestellingen plaatst.


ARTIKEL 5. FACTUUR & BETALING

5.1. Alle bedragen die mondeling, telefonisch of schriftelijk besproken worden en/of vermeld zijn op deze website steeds exclusief 21% BTW.

5.2. Cedric Vanbeveren maakt gebruik van online betalingsdienst Tentoo, die instaat voor alle fiscale en juridische verantwoordelijkheden. Op die manier werkt Cedric Vanbeveren als freelance webdesigner.

5.3. De betalingsvoorwaarden van Tentoo zijn van toepassing op elke offerte en factuur.


ARTIKEL 6. AANSPRAKELIJKHEID

6.1. Cedric Vanbeveren verbindt zich ertoe alle te verstrekken diensten met zorg uit te voeren. Cedric Vanbeveren is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering te wijten aan onvoldoende of verkeerde input door de klant.

6.2. Cedric Vanbeveren kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige fout (zelfs een grove fout) van haar of haar aangestelden, behoudens ingeval van bedrog. Cedric Vanbeveren zal, wat ook de oorzaak, de vorm of het voorwerp is van de vordering waarbij de aansprakelijkheid wordt ingeroepen, in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige gevolgschade zoals bijvoorbeeld verlies van verwachte winst, daling van omzet, verhoogde operationele kosten, verlies van cliënteel, welke de klant of derden zouden lijden ten gevolge van enige fout of nalatigheid van Cedric Vanbeveren of een aangestelde.

6.3. De aansprakelijkheid van Cedric Vanbeveren met betrekking tot aan de klant geleverde diensten is in elk geval beperkt tot ofwel de terugbetaling van de door de klant betaalde prijs, ofwel het opnieuw uitvoeren van de diensten, naar keuze van Cedric Vanbeveren. De totale aansprakelijkheid van Cedric Vanbeveren, zal nooit meer bedragen dan de prijs die door de klant aan Cedric Vanbeveren werd betaald voor de diensten die aanleiding gaven tot het schadegeval.

6.4 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Cedric Vanbeveren het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

6.5. Wat de diensten afkomstig van derde leveranciers betreft, aanvaardt Cedric Vanbeveren geen enkele aansprakelijkheid boven of anders dan de aansprakelijkheid die de derde leveranciers bereid zijn te aanvaarden voor hun producten of diensten.

6.6 De opdrachtgever erkent onderling e-mail als wettelijk, geldig bewijsmiddel.


ARTIKEL 7. INTELLECTUEEL EIGENDOM

7.1. Alle teksten en inhoud van het product, die afgeleverd zijn door de klant, zijn intellectueel eigendom van de klant.

7.2. Alle onderdelen die door Cedric Vanbeveren zijn gecreëerd, zijn eigendom van Cedric Vanbeveren. Dit beslaat het ontwerp, de achterliggende code, systemen voor fotoweergave, animatiesystemen en afbeeldingen die door Cedric Vanbeveren werden aangebracht.

7.3. Alle onderdelen die door derden werden ontwikkeld, die door Cedric Vanbeveren in een project werden geïmplementeerd, blijven eigendom van de ontwikkelaar.


ARTIKEL 8. ONDERSTEUNING, HOSTING, ONDERHOUD & UPDATES

8.1. Ondersteuning binnen de eerste 30 kalenderdagen na aflevering is gratis. Daarna geldt het normale ondersteuningstarief.

8.2. Het normale ondersteuningstarief is € 15,- per half uur. Daarvoor wordt een aangifte gedaan bij Tentoo, waarna de klant een factuur ontvangt.

8.3. Bij een hosting- & onderhoudspakket is de hosting van het domein inbegrepen. Daarbij wordt de hosting geregistreerd op naam van Cedric Vanbeveren, maar is de klant wel de officiële domeinnaamhouder.

8.4. Bij een hosting- & onderhoudspakketten verbindt Cedric Vanbeveren zich ertoe onderhoud en de veiligheidsupdates op een regelmatige basis uit te voeren op het domein van de klant.

8.5. Wanneer de klant na aflevering een uitbreiding wenst op zijn website, valt dit niet onder het ondersteuningstarief, maar wordt een passende offerte opgemaakt.


ARTIKEL 9. WIJZIGING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

9.1. Cedric Vanbeveren bezit het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen en zal deze publiek kenbaar en beschikbaar maken via www.vanbeveren.net, minstens 30 dagen voor de nieuwe regels van kracht worden.


ARTIKEL 10. TOEPASSELIJK RECHT - BEVOEGDE RECHTBANKEN

10.1. Het Belgisch recht is van toepassing op de overeenkomsten van Cedric Vanbeveren. Elk geschil met betrekking tot het sluiten, de geldigheid, de uitvoering en/of de beëindiging van deze overeenkomst zal worden beslecht door de bevoegde rechtbank te Antwerpen.